Skip to main content

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Ideezo”: Ideezo;

“opdrachtgever”: de wederpartij van Ideezo.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ideezo en een opdrachtgever waarop Ideezo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ideezo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ideezo en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Ideezo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ideezo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ideezo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ideezo anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ideezo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Ideezo behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang tot haar diensten voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Ideezo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ideezo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ideezo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ideezo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Ideezo zijn verstrekt, heeft Ideezo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Ideezo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

5. Ideezo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ideezo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

6. Ideezo draagt zorg voor de beschikbaarheid van de systemen, waarbij zij zich er toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Ideezo is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Ideezo liggen. Ideezo is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Ideezo ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de systemen door of vanwege Ideezo.

7. Wanneer Ideezo bemiddelt bij web hosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze host provider stelt. Ideezo is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de host provider in kwestie.

8. Als datalimiet en/of ruimte (MB) overschreden wordt van een hostingpakket dan kan Ideezo met instemming van wederpartij een hostingpakket omhoog gaan dit zal worden gefactureerd en verrekend worden met het lopende pakket hierdoor kunnen de maandelijkse kosten hoger uitkomen dan u gewend bent.

9. Ideezo is gerechtigd verbeteringen in of aan de Ideezo systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de opdrachtgever.

10. Opdrachtgever vrijwaart Ideezo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

11. Indien Ideezo aan opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, kan deze niet garanderen dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

12. De door Ideezo aangevraagde domeinnaam wordt en/of blijft eigendom van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Ideezo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ideezo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ideezo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ideezo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Ideezo zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Ideezo.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Ideezo zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Ideezo verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ideezo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Ideezo behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Alle door Ideezo geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Ideezo totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Ideezo gesloten overeenkomsten is nagekomen.

5. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Ideezo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7. opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. opdrachtgever vrijwaart Ideezo volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

8. Ideezo is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Ideezo zich het recht op een bescheiden naamsvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

Artikel 8. Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen, met dien verstande dat de opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Ideezo behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Ideezo.

2. Opzegging binnen de eerste twaalf maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de opdrachtgever worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.

3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

4. In geval van tussentijdse opzegging heeft Ideezo naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Ideezo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst Ideezo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Ideezo bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ideezo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ideezo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Ideezo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ideezo.

2. Indien een klacht gegrond is zal Ideezo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ideezo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11. Betaling

1. De opdrachtgever dient, mits anders overeengekomen met opdrachtgever, 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op ING bankrekeningnummer 5760953 van Ideezo, o.v.v. “Aanbetaling en factuurnummer”. Ideezo houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

2. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Ideezo stuurt hiertoe een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

3. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Ideezo aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Ideezo het verschuldigde bedrag te voldoen.

4. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.

5. In genoemde gevallen behoudt Ideezo zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ideezo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8. Ideezo zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.

9. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

10. Indien Ideezo hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Ideezo en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Ideezo onmiddellijk opeisbaar zijn.

12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

14. De opdrachtgever is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Ideezo aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Ideezo is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

2. Aansprakelijkheid van Ideezo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade voor bedrijfsstagnatie, vermissingen, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.

3. De opdrachtgever vrijwaart en houdt Ideezo schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door de opdrachtgever.

4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Ideezo is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende: – Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving; – Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Ideezo; – Pornografisch materiaal.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van het auteursrecht op geleverde diensten. Opdrachtgever vrijwaart Ideezo volledig (voor alle kosten en schaden) voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom.

8. Alle websites worden opgeleverd met betrouwbare software. Indien nodig worden security patches geïnstalleerd. Mocht de website worden gehacked en vernietigd door derden. Dan is Ideezo niet verantwoordelijk voor aangerichte schade. Ideezo kan u slechts helpen om de website naar de originele staat (van oplevering) te herstellen.

Artikel 13 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ideezo, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien Ideezo met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ideezo niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6. Voorts is Ideezo gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7. Bovendien mag Ideezo het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ideezo, dat in redelijkheid niet van Ideezo mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Ideezo zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Ideezo zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 14 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ideezo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ideezo niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ideezo worden daaronder begrepen.

3. Ideezo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ideezo zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Ideezo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ideezo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. Ideezo behoudt zich het recht voor om servers dan wel verbindingen dan wel andere diensten door Ideezo geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Ideezo beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht Ideezo veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.

2. Ideezo verbiedt expliciet het volgende: – Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziekbestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving; – Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel ter discretie van Ideezo; – Het versturen van ongevraagde email en/of spam naar grote hoeveelheden opdrachtgevers, dit ter beoordeling van Ideezo. – Het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, de opdrachtgevers, eggdrops, etc.). – Pornografisch materiaal.

3. Ideezo heeft het recht de door de opdrachtgever op het systeem geplaatste content en gegenereerd dataverkeer te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.

4. Ideezo behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen, opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld

5. Het is niet toegestaan de verbinding met Ideezo te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Ideezo strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Ideezo behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende opdrachtgever te verhalen.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Ideezo mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de overeengekomen contract(en). Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen server of servers.

7. Ideezo is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

8. Ideezo is gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot Ideezo tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de opdrachtgever een verplichting jegens Ideezo niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.

9. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Ideezo gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 17 Prototypes en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een prototype of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 18. Browser support

1. Wij leveren browser support voor laatste evergreen browsers en internet explorer 9+. Er wordt progressive enhancement techniek gebruikt.

Artikel 19. Back-ups

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van haar site(s). Ideezo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die er uit voortvloeien als de opdrachtgever zelf niet over back-ups beschikt.

2. Dit genoemd in artikel 18.1 staat los van het feit dat Ideezo zelf wel over back-ups beschikt, waar de opdrachtgever van gebruik kan maken.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

1. De rechter in de vestigingsplaats van Ideezo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ideezo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Ideezo en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Fotografie en 360° fotografie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
Fotograaf: Ideezo Fotografie, KvK 50948709, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen
De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling per verlengd worden.
In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen via de online gallery of bij fotograaf.
Bij bestelling van producten via de online gallery ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en Picture Present, waar fotograaf geen partij bij is.
Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft opdrachtgever 1 maal de mogelijkheid om binnen 14 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken na de opdracht datum in jpg-formaat online aan opdrachtgever geleverd.
Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

Artikel 7. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 10. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Ideezo Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.